แบ่งปัน
  • ขยายความร่วมมือกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรการแพทย์กว่า 8,000 คน
  • พร้อมยกระดับศักยภาพและการเข้าถึงของบริการ รวมถึงเสริมสร้างความรู้เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำถูกต้อง

 Healthy Lung Thailand (7)

กรุงเทพฯ – 9 มกราคม 2562 – บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Healthy Lung Thailand ส่วนต่อขยายไปสู่การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 22 จังหวัด เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งตับ และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับสองในประเทศอีกด้วย โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดปีละ 20,000 ราย และมีอัตราเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ 40 เลยทีเดียว ทั้งนี้ โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงโรคมะเร็งปอด พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตลอดจนถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งการตอบโจทย์และรองรับประเด็นปัญหาสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ

โครงการ Healthy Lung Thailand เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยความร่วมมือระหว่าง แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธาณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ที่ให้ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ซึ่งผลจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา โครงการ Healthy Lung Thailand ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของบุคลากรทางการแพทย์ถึง 9,320 คนทั่วประเทศ จนก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวผลการดำเนินโครงการ Healthy Lung Thailand เมื่อปีที่แล้วว่า “ในประเทศไทย มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถึง 78,036 คน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ผู้พักอาศัยได้รับมลพิษทางอากาศและมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ขี้โย อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailand ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทยก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20.4 โดยในอัตรานี้มีผู้ป่วยที่พักอยู่อาศัยในเขตสุขภาพที่ 1 ถึงร้อยละ 12 และนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการ Healthy Lung Thailand มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่อโรคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีผลให้การตรวจวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

 นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สำหรับการดำเนินโครงการ Healthy Lung Thailand ส่วนขยายต่อไปสู่การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด นั้นมีผลมาจากสถานการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทย ซึ่งมีการตรวจพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ทางแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรคมะเร็งปอด โดยจะมีการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัดในภาคใต้) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่แข็งแกร่ง สามารถประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์ภายในพื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อ

 นางอิงก์ กุสุมา ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคมะเร็งปอดในประเทศไทยว่า “โรคมะเร็งปอดถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งเป็นอันดับสองแล้ว ยังเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับอีกด้วย ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดราว 20,000 ราย โดยในจำนวนนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 40 หรือ 8,000 รายเลยทีเดียว โดยที่ทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ของโรคมะเร็งปอดในประเทศไทยให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Healthy Lung Thailand ในการสนับสนุนด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ของโรคมะเร็งปอดได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่จะประสานงานต่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในประเทศไทยลงน้อยลงไปในที่สุด”

 Healthy Lung Thailand (8)

ส่วนทางด้าน นางอิงก์ กุสุมา ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงการขยายขอบเขตของโครงการ Healthy Lung Thailand ว่า “จากจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ในทวีปเอเชียที่มีการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานทางการแพทย์ที่เคยมุ่งเน้นเพียงแค่การรักษาระยะสั้นๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วการแก้ไขปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจจำเป็นต้องมีการจัดการในระยะยาว โดยจะต้องมีการวางให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของระบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาช่วยสร้างความตระหนักถึงโรคมะเร็งปอด พร้อมทั้งเสริมวิชาความรู้ให้กับแพทย์เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางการจัดการอบรมวิชาการในเขตสุขภาพที่ 1,เขตสุขภาพที่ 8, และเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางเราเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างครบถ้วน”

infographic

โครงการ Healthy Lung Thailand ในส่วนขยายที่จะดำเนินการใน 3 พื้นที่เขตสุขภาพนั้น จะมีแผนการดำเนินงานไปจนถึงสิ้นปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือกับหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และให้ความสำคัญต่อโรค 2) การเสริมสร้างศักยภาพและการเข้าถึงการบริการ และ 3) การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการรณรงค์และอบรมเสริมความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งปอดให้กับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 8,000 คน เพื่อทราบถึงปัจจัยเสี่ยง แนวทางป้องกัน การวินิจฉัยและแยกแยะระหว่างโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอดได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี ซึ่งจะให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อให้ได้ในอัตราร้อยละ 25

สำหรับโครงการ Healthy Lung Asia ได้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมทั้งหมด 9 ประเทศในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ที่ผ่านมาโครงการได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับทวีป โดยมีส่วนร่วมในการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจกว่า 425,000 คน มีการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปกว่า 22,000 คน และยังมีส่วนช่วยในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจให้กับคนป่วยกว่า 24,000 คน นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังให้การช่วยเหลือในด้านการร่างแนวทางปฏิบัติในระดับชาติและแนวทางการดูแลรักษาใน 10 ประเทศ รวมทั้งพัฒนาศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ 956 แห่ง ในปัจจุบัน โครงการได้บรรลุ 3 ข้อตกลงกับรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมโครงการถึง 15 หน่วยงาน ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดูแลรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โดยได้เข้าถึงผู้ป่วยไปแล้วกว่า 500,000 คนจากทั้งทวีป

20181224 AZ Healthy Lung Lung Cancer infographic_Page2

20181224 AZ Healthy Lung Lung Cancer infographic_Page1

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้[PR] ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ร่วมสร้างสีสันส่งต่อสุขภาพดี ในงาน ‘Jingle Bells Run 2018’
บทความถัดไป[PR] ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ไทเชฟ แนะนำเมนูข้าวผัดบาร์บีคิว
กราฟิกดีไซน์สาวแสนติสท์ ชื่อจริงๆชื่อใหม่ ชื่อในโลกโซเชียลชื่อมามิ ชื่อทำเว็บชื่อหมูหัน .. ชอบชื่อไหนก็เรียกชื่อนั้นได้เลย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ^ - ^ ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบขีด ชอบเขียน ชอบอ่าน ไม่ชอบพูด .. ไม่ได้มีความรู้เรื่องทำเว็บมากนัก งานดีไซน์ก็เรื่อยๆตามประสาคนหัดทำ งานมาร์เก็ตติ้งก็ศึกษาเอาจากเว็บทั่วไป ขออภัยหากอะไรบางอย่างภายในเว็บดูขัดใจคุณ ขอโทษล่วงหน้านะคะ ------------------------------------------------------------- สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รักและติดตาม เว็บไซต์นี้เสมอมา .. หมูหัน ขอสัญญาว่าจะทำข้อมูลดีๆให้ทุกท่านอ่าน และ จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น สู้ๆ !! (บอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ลืมใส่เครดิตทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะพยายามหาข้อมูล+เขียนขึ้นมาเองค่ะ) # หากท่านใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ไม่ชอบหรือไม่ยินดีที่ทางเรานำข้อมูลของท่านมาลง สามารถ inbox เข้ามาเพื่อให้ หมูหัน ลบข้อมูลของท่านได้ทันที .. # ใครรีเควสคลิปไหน เรื่องย่อ บทละคร เนื้อเพลง รูปจากหนังดัง ซีรีย์ดัง ลิ้งก์โหลดเพลง โหลดหนัง ขำขัน สยองขวัญ ขอกันมาได้เลยค่าาา.. แอดมินหมูหันใจดี ขอมา เราจัดให้ !!!! Fanpage : https://www.facebook.com/moohundotcom ------------------------------------------------------------- ขอบคุณจากใจ i love u So Much !! ^ - ^

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.